ZSIN - Faza II

Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach

Projekt ZSIN – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza II (Projekt ZSIN – Faza II) jest kontynuacją Projektu ZSIN – Faza I realizowanego w ramach 7. Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji”.

Cel

Zwiększenie efektywności pracy urzędów w zakresie rejestrów związanych z nieruchomościami oraz podniesienie poziomu obsługi obywateli i przedsiębiorców związanych z pozyskiwaniem informacji o nieruchomościach.

Realizacja Projektu ZSIN – Faza II przyczyni się do zwiększenia oferowanego wachlarza usług realizowanych przez administrację publiczną, jak również usprawni procesy przez nią realizowane. Spójne i kompletne dane o nieruchomościach, w jednym centralnym repozytorium kopii zbiorów danych EGiB (ewidencja gruntów i budynków), przyczynią się do zapewnienia wiarygodności rejestrów publicznych dotyczących nieruchomości. Dane udostępniane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, dla szerokiej rzeszy odbiorców, to kolejny krok na drodze do zwiększenia stopnia cyfryzacji administracji publicznej.

Czy wiesz, że..

System ZSIN pozwala na sprawne zarządzanie 120 milionami obiektów zgromadzonych w zintegrowanej bazie ZSIN? Każda zmiana wprowadzona w bazie powiatowej jest widoczna w centralnym repozytorium w tym samym dniu.

Priorytet Działań

Priorytetem działań projektowych jest m.in. poprawa jakości i wiarygodności danych zawartych w rejestrach publicznych dotyczących nieruchomości, obniżenie kosztów prowadzenia tych rejestrów oraz podniesienie poziomu usług oferowanych obywatelom i przedsiębiorcom w procesach dotyczących udostępniania wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków (EGiB). Realizacja Projektu przyczyni się również do poprawy stopnia cyfryzacji administracji publicznej, umożliwi tworzenie uporządkowanych cyfrowych zasobów wiedzy, a także dokonanie przeglądu/kontroli jakości informacji publicznej. Tym samym realizacja Projektu ZSIN – Faza II przyczyni się do zwiększenia oferowanego wachlarza usług realizowanych przez administrację publiczną, jak również usprawni procesy przez nią realizowane.

Prawny obowiązek realizacji Projektu wynika z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 z późn. zm.), oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz. U. poz. 249). Jako członek UE Polska jest zobowiązana do wdrażania Dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE).

Realizacja prac w ramach ZSIN - Faza II zakłada:

 • dostosowanie baz danych EGiB do wymagań ZSIN oraz podniesienie jakości danych zawartych w tym rejestrze,
 • włączenie kolejnych 66 powiatowych baz danych EGiB do centralnego repozytorium kopii zbiorów danych EGiB (CR ZSIN), zapewniającego integrację rozproszonych zasobów,
 • włączenie do CR ZSIN danych z kolejnych rejestrów publicznych: rejestru cen i wartości nieruchomości (RCiWN), centralnej bazy danych o zabytkach (CBDoZ), centralnego rejestru form ochrony przyrody (CRFOP), ewidencji miejscowości, ulic i adresów (EMUiA),
 • pilotażowe włączenie do CR ZSIN zestandaryzowanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP),
 • pilotażowe włączenie do CR ZSIN notariuszy, którzy przekazywać będą dane w postaci zestandaryzowanych dokumentów elektronicznych do organów prowadzących rejestry publiczne dotyczące nieruchomości umożliwiających automatyzację procesów aktualizacji tych rejestrów,
 • uruchomienie usługi dostępu do ZSIN dla administracji skarbowej.
W ramach projektu ZSIN - Faza II zaplanowano wdrożenie i rozbudowę następujących e-usług:

 • Usługa publikacji informacji o średnich cenach transakcyjnych (nowa e-usługa)
 • Usługa harmonizacji rejestrów publicznych, mających znaczenie dla rejestrów włączonych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (rozbudowywana e-usługa)
 • Usługa przetwarzania danych przestrzennych ZSIN - Usługa umożliwi przetwarzanie danych z Centralnego Repozytorium Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (CR ZSIN)
 • Usługa oceny integralności i spójności danych ewidencji gruntów i budynków (rozbudowywana e-usługa)
 • Usługa przekazywania wybranych informacji pochodzących z aktów notarialnych za pośrednictwem zestandaryzowanych dokumentów elektronicznych do rejestrów włączonych do ZSIN (nowa e-usługa)

Wartość projektu: 92 862 033,64 zł

Wkład UE: 78 579 852,86 zł

Aktualności

Statystyki

E-usługi

Usługa publikacji średnich cen transakcyjnych

Usługa przetwarzania danych przestrzennych ZSIN

Usługa przekazywania informacji z aktów notarialnych

Usługa oceny integralności i spójności danych

Usługa harmonizacji rejestrów publicznych

Stopień zaawansowania
pozyskiwanych
danych w ramach projektu 97%

10012 unikalnych wejść na stronę według Google Analytics

891 zgłoszonych wymagań i uwag do projektu

162

produktów zatwierdzonych

0

produktów w trakcie

35

podpisanych umów

240

użytkowników JIRA

891 zgłoszonych wymagań i uwag do projektu

Dla kogo?

Projekt ZSIN - Faza II skierowany jest zarówno do podmiotów wewnętrznych - współpracujących przy jego realizacji, jak i zewnętrznych - korzystających z jego produktów. Odbiorcami projektu są:

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dysponenci rejestrów włączonych do ZSIN - możliwe będzie określenie lub weryfikacja przebiegu granic działek ewidencyjnych, w tym dokładnego adresu nieruchomości.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA: ADMINISTRACJA SKARBOWA

Dzięki dostępowi do EGiB, możliwa będzie weryfikacja, przez urząd skarbowy, m.in. wysokości naliczeń podatków od nieruchomości.

KOMORNICY, WINDYKACJA

Możliwa będzie weryfikacja nieruchomości posiadanych przez obywatela.

ARIMR

Możliwa będzie weryfikacja przeprowadzanych transakcji dotyczących nieruchomości rolnych.

BANKI

Usprawniony zostanie proces oceny zdolności kredytowej obywateli.

CBA, ABW

Możliwa będzie weryfikacja transakcji przeprowadzanych przez obywatela.

OBYWATELE

Możliwe będzie pozyskiwanie danych o nieruchomościach, do realizacji swoich potrzeb, np. podczas czynności kupna/sprzedaży nieruchomości.

PRZEDSIĘBIORCY

Możliwy będzie dostęp do informacji o nieruchomościach, w szczególności dla przedsiębiorców związanych z rozwojem rynku, gospodarką przestrzenną, realizacją inwestycji, systemem podatkowym, instytucjami kredytowymi, lokowaniem kapitałów, działalnością samorządów terytorialnych czy zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych społeczeństwa.

GMINY

Usprawnione zostaną procesy związane z realizacją zadań ustawowych, mających wpływ na ustalanie wymiaru podatków od nieruchomości, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, gospodarkę nieruchomościami oraz prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

Usprawniona zostanie realizacja zadań ustawowych, związanych z prowadzeniem rejestrów TERYT i REGON oraz przetwarzaniem kluczowych informacji statystycznych o demografii kraju.

JEDNOSTKI PODLEGŁE MINISTROWI ŚRODOWISKA

Usprawnione zostaną procesy związane z identyfikacją obszarów chronionych oraz gospodarki wodnej.

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE

Usprawnione zostaną procesy związane z gospodarowaniem gruntami leśnymi Skarbu Państwa.

MINISTER SKARBU

Usprawnione zostaną procesy związane z identyfikacją nieruchomości Skarbu Państwa.

NOTARIUSZE

Usprawnione zostaną procesy związane z przekazywaniem odpisów aktów notarialnych do wybranych jednostek administracji publicznej.

JEDNOSTKI PODLEGŁE MINISTROWI KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Usprawnione zostaną procesy związane z identyfikacją obszarów wpisanych do rejestru zabytków.

Produkty projektu

W ramach Projektu wytworzonych zostanie szereg produktów. Będą to produkty przede wszystkim w postaci e-usług, środowisk narzędziowych, niezbędnych do świadczenia e-usług, infrastruktury sprzętowo-programowej oraz dostosowanie baz danych EGiB do wymagań ZSIN. Dostosowanie baz danych EGiB zrealizowane zostanie w zakresie działań w obszarze “wsparcie dla starostw” i będzie obejmowało m.in. wykonanie modernizacji EGiB lub aktualizacji (konwersji) danych EGiB do obowiązującego modelu pojęciowego zawartego w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r., poz. 1034 z późn. zm.).

E-usługi

Usługa zapewni narzędzia do publikowania informacji na temat średnich cen transakcyjnych nieruchomości, jako opracowań tematycznych w postaci map cyfrowych opracowywanych na podstawie danych RCiWN (Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości), danych statystycznych oraz danych z PZGiK (Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny). Usługa umożliwi przeglądanie map opracowanych na podstawie zadanych przez odbiorcę usługi kryteriów (np. rodzaj użytku, zakres cen, jednostka podziału terytorialnego, liczba transakcji i in.).

Portal Średnich Cen Transakcyjnych:
https://zsin.gugik.gov.pl/PortalSCT/
https://zsin2.gugik.gov.pl/PortalSCT/

Usługa umożliwi przetwarzanie danych z Centralnego Repozytorium ZSIN (CR ZSIN). Możliwe będzie wykonanie analizy przestrzennej na potrzeby podmiotów włączonych do ZSIN, w oparciu o dane z CR ZSIN, dane Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i dane innych rejestrów publicznych włączonych do ZSIN.

ZSIN Portal:
https://zsin.gugik.gov.pl/ZSINPortal/
https://zsin2.gugik.gov.pl/ZSINPortal/

Usługa ma na celu zautomatyzowanie procesu przekazywania wybranych informacji z aktów notarialnych od notariuszy do starostw powiatowych i organów administracji publicznej. Będzie wspierać również automatyzację procesów aktualizacji rejestrów włączonych do ZSIN oraz elektroniczne transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości.

ZSIN Portal:
https://zsin.gugik.gov.pl/ZSINPortal/
https://zsin2.gugik.gov.pl/ZSINPortal/

Usługa umożliwi ocenę integralności i spójności danych ewidencji gruntów i budynków poprzez udostępnianie statystyk jakościowych i ilościowych w postaci raportów i map na podstawie zadanych przez użytkownika kryteriów.

ZSIN Portal:
https://zsin.gugik.gov.pl/ZSINPortal/
https://zsin2.gugik.gov.pl/ZSINPortal/

Usługa umożliwi przekazywanie w formie dokumentów elektronicznych zawiadomień o zmianach danych dokonywanych w poszczególnych rejestrach publicznych, mających znaczenie dla innych rejestrów publicznych włączonych do ZSIN.
W efekcie usługa wesprze automatyzację i optymalizację integracji i harmonizacji rejestrów publicznych włączonych do ZSIN, z innymi rejestrami publicznymi mającymi znaczenie dla ww. rejestrów. Usługa umożliwi również przeglądanie danych z innych rejestrów w celu weryfikacji poprawności danych.Webowa aplikacja klienta brokera:
https://zsin.gugik.gov.pl/WAKB/
https://zsin2.gugik.gov.pl/WAKB/

Kontakt


Główny Urząd Geodezji i Kartografii