K-GESUT

Krajowa Baza Danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu

Projekt K-GESUT - Krajowa Baza Danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu jest kontynuacją prac prowadzonych w ramach zamówienia pt.: „Prace analityczne, projektowe, dokumentacyjne oraz wdrożeniowo-implementacyjne związane z budową krajowej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (bazy danych K-GESUT) wraz z systemem zarządzania”. Obecnie dane przestrzenne o sieciach uzbrojenia terenu przechowywane są w sposób niejednolity, z wykorzystaniem różnych technologii, w znacznej mierze w formie nieelektronicznej. W konsekwencji możliwości wglądu do tych danych są ograniczone. Wychodząc naprzeciw potrzebom ujednolicenia informacji przestrzennej podjęto działania projektowe, mające na celu zwiększenie dostępności do zbiorów danych przestrzennych i metadanych pozostających w dyspozycji administracji publicznej.

Cel

Tworzenie spójnej, aktualnej i zharmonizowanej informacji przestrzennej o sieciach uzbrojenia terenu, poprzez usprawnienie procesów organizacyjnych, technicznych oraz technologicznych.

Usprawnienie tych procesów przyczyni się do poprawy jakości i wiarygodności danych dotyczących sieci uzbrojenia terenu, obniżenia kosztów ich pozyskiwania i utrzymania oraz podniesienia poziomu obsługi obywateli i przedsiębiorców. Zgodność rejestrów publicznych z innymi rejestrami prowadzonymi w systemach teleinformatycznych pozytywnie wpłynie na jakość danych przestrzennych oraz zapewni ich interoperacyjność.

Czy wiesz, że..

Czy wiesz, że rurociągi, na temat których dane gromadzone są w K-GESUT mają długość ponad 1 miliona kilometrów, tj. wystarczającą do połączenia Ziemi z księżycem dwukrotnie?

Wytworzone w ramach projektu informacje i dane przestrzenne dostępne poprzez usługi umożliwią podmiotom publicznym realizację zadań związanych m. in. z:

 • koordynacją zamierzeń budowlanych, o której mowa w Dyrektywie kosztowej,
 • sporządzeniem inwentaryzacji sieci telekomunikacyjnej przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
 • opracowaniem studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
 • przygotowaniem planów zagospodarowania przestrzennego województw przez samorządy województw,
 • opracowaniem koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju przez Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,
 • ustalaniem lokalizacji inwestycji celu publicznego przez jednostki samorządu terytorialnego w szczególności sieci przesyłowych (magistralnych),
 • eksploatacją i nadzorowaniem sieci (np. wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej) przez przedsiębiorców branżowych.
Udostępnione poprzez e-usługi, w Internecie lub za pomocą aplikacji mobilnej, dane i informacje dotyczące sieci uzbrojenia terenu, w postaci krajowej bazy GESUT, stanowić będą dane referencyjne dla specjalistycznych i branżowych systemów dziedzinowych informacji przestrzennych niezbędnych:

 • dla funkcjonowania wszystkich działów administracji publicznej, w tym dla podejmowania działań bieżących o charakterze zarządczym, planowania i projektowania strategicznego,
 • do podejmowania decyzji inwestycyjnych przez przedsiębiorców, poprzez dostarczenie merytorycznych opracowań i analiz,
 • do uzyskania dostępu do wiarygodnej i wysokiej jakości informacji w jednym miejscu poprzez Geoportal infrastruktury informacji przestrzennej jako centralny punkt dostępu do usług, o którym mowa w art. 9 ust. 1 Ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej, w pełnym zakresie tematycznym i terytorialnym infrastruktury.
W ramach projektu K-GESUT zaplanowano wdrożenie i rozbudowę następujących e-usług:

 • Usługa subskrypcji dedykowanych kompozycji danych krajowej bazy GESUT (nowa)
 • Usługa weryfikacji dostępności sieci uzbrojenia terenu (nowa)
 • Usługa oceny integralności i spójności danych sieci uzbrojenia terenu (rozwijana)
 • Usługa kompozycji danych krajowej bazy GESUT dla wybranego obszaru (nowa)

Wartość projektu: 46 496 656,71 zł

Wkład UE: 39 345 470,90 zł

Aktualności

Statystyki

E-usługi

Usługa subskrypcji dedykowanych kompozycji

Usługa kompozycji

Usługa weryfikacji dostępności sieci uzbrojenia terenu

Usługa oceny integralności i spójności danych

Stopień zaawansowania
pozyskiwanych
danych w ramach projektu 99%

31 000 unikalnych wejść na stronę według
Google Analytics

1 240 zgłoszonych wymagań
i uwag do projektów

130

produktów zatwierdzonych

0

produktów w trakcie

40

podpisanych umów

240

użytkowników JIRA

980 zgłoszonych wymagań i uwag do projektu

Dla kogo?

Usługi systemu zarządzania krajową bazą GESUT udostępnione obywatelom, przedsiębiorcom oraz administracji publicznej, związane z informacją przestrzenną dotyczącą sieci uzbrojenia terenu istotne będą m.in. dla prowadzenia działalności gospodarczej, zrównoważonego rozwoju, oceny skutków oddziaływania na środowisko, zarządzania bezpieczeństwem, e-administracji. Wyszczególniono następujące grupy interesariuszy projektu różniących się co do potrzeb:

PREZES UKE

Potrzeba pozyskania danych o uzbrojeniu terenu w celu sporządzania inwentaryzacji sieci telekomunikacyjnej, optymalizacja i usprawnienia działań planistycznych, projektowych i inwestycyjnych związanych z realizacją teleinformatycznych łączy szerokopasmowych, wynikająca z wymagań Dyrektywy kosztowej.

MINISTER WŁAŚCIWY DS. ROZWOJU REGIONALNEGO

Potrzeba pozyskania wybranych danych o uzbrojeniu terenu w celu planowania strategicznego w kraju.

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE

Potrzeba pozyskania danych o uzbrojeniu terenu w celach zarządzania terenami własnymi.

JEDNOSTKI PROWADZĄCE EWIDENCJĘ BRANŻOWĄ SIECI UZBROJENIA TERENU (PRZEDSIĘBIORCY I JEDNOSTKI SAMORZĄDOWE I RZĄDOWE)

Potrzeba pozyskania danych o uzbrojeniu terenu do wykorzystania w planowaniu, budowie i eksploatacji sieci oraz podnoszenie jakości własnych danych.

SAMORZĄDY

Potrzeba pozyskania danych o uzbrojeniu terenu w celu planowania strategicznego i zarządzania kryzysowego, ustalenia lokalizacji celu publicznego oraz opracowania studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, dążenie do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej, podnoszenie jakości własnych danych (dotyczy powiatów) między innymi na podstawie danych od zarządców sieci branżowych.

PAŃSTWOWE JEDNOSTKI RATOWNICTWA

Potrzeba pozyskania danych o uzbrojeniu terenu w celu planowania i wykorzystania podczas akcji ratunkowych.

CENTRA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO RÓŻNYCH SZCZEBLI

Potrzeba pozyskania danych o uzbrojeniu terenu w celu planowania i wykorzystania podczas działania w sytuacjach kryzysowych.

PRZEDSIĘBIORCY

Potrzeba pozyskania informacji o uzbrojeniu terenu przy transakcjach kupna–sprzedaży nieruchomości oraz przy planowaniu lokalizacji inwestycji.

PRZEDSIĘBIORCY RYNKU OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

Potrzeba pozyskania danych o uzbrojeniu terenu podczas świadczenia swoich usług.

PRZEDSIĘBIORCY BUDOWLANI

Potrzeba weryfikacji czy plany robót budowlanych uwzględniają sieci uzbrojenia terenu.

obywatel

Potrzeba pozyskania informacji o uzbrojeniu terenu przy transakcjach kupna–sprzedaży nieruchomości.

Produkty projektu

W ramach projektu, w 69 lokalizacjach zostaną dostosowane informacje o sieciach uzbrojenia terenu, które posłużą do zasilenia krajowej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dzięki zgromadzeniu wszystkich danych dotyczących sieci uzbrojenia terenu w jednym miejscu możliwe będzie uruchomienie e-usług. Będą one dostępne przez Internet, a wybrane e-usługi również za pomocą aplikacji na urządzenia mobilne. Dostępne będą następujące e-usługi:

E-usługi

Usługa umożliwi stały dostęp do danych dotyczących sieci uzbrojenia terenu z krajowej bazy GESUT. Dane udostępniane będą w postaci subskrypcji spersonalizowanej dla konkretnego odbiorcy – tzn. usługi kompozycji danych przekazywane będą w sposób dostosowany do potrzeb odbiorcy usługi (np. jako udostępnienie usługi lub przekazywanie pliku z danymi w ustalonym formacie i uzgodnionej częstotliwości zdefiniowanej przez użytkownika). W przypadku, gdy odbiorca usługi zidentyfikuje rozbieżność pomiędzy stanem rzeczywistym a prezentowanymi danymi, będzie miał możliwość zgłoszenia błędów.

Usługa dostępna z poziomu Menedżera zasobów gdzie użytkownik (pracownik GUGIK) może utworzyć dedykowaną aplikację mapową, w której zostaną zdefiniowane szczegółowe parametry kompozycji bazujące na usłudze przeglądania i analiz KGESUT – opublikowanej na podstawie danych referencyjnych systemu dziedzinowego.
Opracowana aplikacja może implementować usługę zgłaszania błędów.

Przykładowa aplikacja utworzona dla Miasta Włodawa

Usługa, w zależności od potrzeb i możliwości użytkowników, umożliwi przygotowanie kompozycji dla ograniczonego terytorialnie zestawu danych przestrzennych o sieciach uzbrojenia terenu. Usługa zapewni również dostęp do tematycznych opracowań w postaci cyfrowych map infrastruktury technicznej sieci uzbrojenia terenu. W przypadku, gdy odbiorca usługi zidentyfikuje rozbieżność pomiędzy stanem rzeczywistym a prezentowanymi danymi, będzie miał możliwość zgłoszenia błędów.

Usługa dostępna z poziomu Menedżera zasobów gdzie użytkownik (pracownik GUGIK) może utworzyć dedykowaną aplikację mapową, w której zostaną zdefiniowane szczegółowe parametry kompozycji bazujące na usłudze przeglądania i analiz KGESUT – opublikowanej na podstawie danych referencyjnych systemu dziedzinowego.
Opracowana aplikacja może implementować usługę zgłaszania błędów.

Przykładowa aplikacja utworzona dla Miasta Włodawa

Usługa umożliwi odbiorcom uzyskanie informacji czy dana nieruchomość lub grupa nieruchomości posiada dostęp do sieci uzbrojenia terenu oraz o parametrach dostępnych sieci. Usługa pozwoli także na określenie odległości wskazanego obszaru do najbliższych sieci uzbrojenia terenu, z podaniem ich parametrów technicznych. Dodatkowo będzie także możliwe wyszukanie na wskazanym obszarze działek ewidencyjnych położonych w zadanej odległości od sieci uzbrojenia terenu. W przypadku gdy odbiorca usługi zidentyfikuje rozbieżność pomiędzy stanem rzeczywistym a prezentowanymi danymi, będzie miał możliwość zgłoszenia błędów. Usługa umożliwi również weryfikację własnych zbiorów danych przez przedsiębiorców i podmioty administracji publicznej w zakresie zgodności z danymi z krajowej bazy GESUT.

Usługa dostępna z poziomu Menedżera zasobów gdzie użytkownik (pracownik GUGIK) może utworzyć dedykowaną aplikację mapową, w której zostaną zdefiniowane szczegółowe parametry kompozycji bazujące na usłudze przeglądania i analiz KGESUT – opublikowanej na podstawie danych referencyjnych systemu dziedzinowego oraz uruchmi funkcje:
Wyszukiwania najbliższych obiektów KGESUT
Wyszukiwania działek ewidencyjnych wchodzących w relację przestrzenną z obiektami KGESUT.

Opracowana aplikacja może implementować usługę zgłaszania błędów.

Przykładowa aplikacja utworzona dla Miasta Włodawa

Usługa umożliwi odbiorcom pozyskanie informacji o stopniu zgodności danych w zakresie sieci uzbrojenia terenu z modelem danych powiatowej bazy GESUT. W szczególności usługa umożliwi Starostom/Prezydentom Miast pozyskanie informacji o stopniu poprawności i spójności danych zgromadzonych w powiatowej bazie GESUT z przyjętym modelem danych. Przedsiębiorcy będą mieli możliwość pozyskania informacji o stopniu poprawności i spójności tworzonych przez nich zbiorów danych w związku z zakładaniem powiatowej bazy GESUT, z przyjętym modelem danych. Na podstawie pozyskanych informacji na temat zgodności danych dotyczących sieci uzbrojenia terenu dysponenci danych będą mieli możliwość podjęcia działań związanych z podniesieniem jakości danych, w tym zwiększenia zgodności i spójności danych.

Webowa Aplikacja Kontrolna GESUT:
WAK GESUT

Backend z którego korzysta WAK GESUT oraz System Zarządzania K-GESUT:
BACKEND
BACKEND GEOSERVER

Kontakt


Główny Urząd Geodezji i Kartografii