capap

Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej

Projekt CAPAP stanowi kontynuację działań realizowanych wcześniej przez GUGiK, w ramach których powstały narzędzia umożliwiające wypełnienie zapisów Dyrektywy INSPIRE. Zapisy te dotyczyły m.in. tworzenia i udostępniania brokerów usług, a także zadań, w ramach których wytwarzano dziedzinowe dane dla tematów INSPIRE oraz utworzone i rozbudowane zostały systemy informatyczne do zarządzania tymi danymi. W ramach projektu CAPAP realizowane są zadania związane z tworzeniem nowoczesnego centrum przetwarzania danych przestrzennych, które stanie się wspólnym dla administracji publicznej środowiskiem kompetencyjno-analitycznym, umożliwiającym udostępnianie zaawansowanych usług związanych z informacją przestrzenną.

Cel

Zwiększenie stopnia wykorzystania danych przestrzennych przez obywateli, przedsiębiorców i administrację publiczną.

Projekt CAPAP zwiększa dostępność narzędzi, usług oraz zbiorów danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK). Szczególny nacisk położony został na dane 3D oraz mapy cyfrowe, w postaci dostosowanej do prowadzenia analiz przestrzennych. Projekt ma również na celu zwiększenie świadomości i kompetencji użytkowników w zakresie wykorzystania danych przestrzennych w analizach, poprzez prowadzenie szkoleń i programów nauki na odległość (e-learning).

Czy wiesz, że..

Polskę pokrywa około 16 tysięcy arkuszy mapy topograficznej 1 : 10 000. Przygotowanie kolejno takiej liczby map pochłonęłoby 5 lat, 5 miesięcy i 25 dni! Równoczesne generowanie map pozwala na znaczne ograniczenie czasu potrzebnego do ich przygotowania.

Założenia projektu

Dla realizacji założeń projektu niezwykle istotnym zadaniem jest również rozbudowa Systemu Zarządzania Numerycznym Modelem Terenu (SZNMT). Istniejący System Zarządzania Numerycznym Modelem Terenu umożliwia zarządzanie zbiorami danych, pozyskanymi w ramach dotychczasowych projektów fotogrametrycznych: Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK), System Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS) i System Monitoringu i Osłony Kraju (SMOK). Jest to system wewnętrzny, komunikujący się z pozostałymi Systemami Informacji Geograficznej poprzez szynę usług Geoportal. Jednym z najważniejszych aspektów rozbudowy systemu jest umożliwienie zarządzania modelami 3D budynków wytworzonymi w ramach projektu CAPAP. W ramach bieżącego projektu zostaną zaktualizowane dane pomiarowe LiDAR, NMT i NMPT. W zakresie funkcji systemu rozbudowie będą podlegać funkcjonalności związane z kontrolą danych fotogrametrycznych i modeli 3D, zarządzaniem danych, aktualizacją bazy danych oraz udostępnianiem zbiorów danych fotogrametrycznych.

Ważnym elementem rozbudowy są również funkcjonalności związane z analizami przestrzennymi 3D, np. analiza potencjału solarnego budynków czy analiza lokalizacji inwestycji w wirtualnym środowisku 3D na tle danych PZGiK. Przygotowane środowisko analityczne zostanie wyposażone w zaawansowane narzędzia analityczne, umożliwiające ekspertom prowadzenie analiz i wyświetlanie wyników analiz w środowisku 3D. Dla mniej doświadczonych użytkowników przygotowane zostaną predefiniowane analizy, dające możliwość przeprowadzenia zaprojektowanych przez ekspertów analiz, na dowolnie wybranym przez użytkownika obszarze kraju.

Działania podejmowane w ramach projektu CAPAP skupiają się również na rozbudowie Krajowego Systemu Zarządzania Bazą Danych Obiektów Topograficznych (KSZBDOT), który stanowi podstawę informacji topograficznej i hydrograficznej kraju (BDOO, BDOT10k, HYDRO, KARTO).

KSZBDOT ma również charakter wewnętrzny i pozwala na wykonywanie wszystkich prac związanych z obsługą danych topograficznych i hydrograficznych, takich jak kontrola danych, integracja zbiorów danych w jedną, ciągłą na obszarze kraju, bazę danych, udostępnianie danych przestrzennych do publikacji przez system Geoportal.

Spójna baza danych o kontrolowanej jakości predestynuje ją do wykorzystania w charakterze źródła do dynamicznego generowania map topograficznych i ogólnogeograficznych w pełnym szeregu skalowym (1 : 10 000, 1 : 25 000, 1 : 50 000, 1 : 100 000, 1 : 250 000, 1 : 500 000, 1 : 1 000 000). W ramach rozbudowy Systemu opracowane zostanie nowatorskie narzędzie produkcji map, wykorzystujące najnowsze osiągnięcia naukowe z zakresu automatycznej generalizacji, redakcji i prezentacji kartograficznej danych przestrzennych. Istotnym elementem projektu jest także utworzenie narzędzia, które umożliwi konwersję cyfrowej mapy topograficznej na mapę dotykową dla niewidomych i słabowidzących. Wykorzystane do tego będą biblioteki znaków dotykowych oraz alfabet Braille’a.

Niezwykle ważnym rozszerzeniem Systemu KSZBDOT jest dodanie możliwości importu danych przestrzennych z baz danych topograficznych państw ościennych. Takie rozwiązanie pozwoli na korektę położenia obiektów na granicach państw, co znacząco poprawi integralność danych publikowanych na potrzeby INSPIRE.

Obecna wersja systemu zakłada również harmonizację i aktualizację Bazy Danych Obiektów Topograficznych o skali referencyjnej 1 : 10 000 (BDOT10k) na podstawie rejestrów zewnętrznych. Rozbudowa istniejącej funkcjonalności ma na celu zwiększenie wykorzystania rejestrów publicznych do aktualizacji zasobów BDOT10k.

Wymienione komponenty odgrywają kluczową rolę w dostarczaniu aktualnych i wiarygodnych danych na potrzeby analiz przestrzennych i przygotowania map.

W ramach projektu CAPAP zaplanowano wdrożenie i rozbudowę następujących e-usług:

 • Usługa analiz przestrzennych
 • Usługa podniesienia jakości danych
 • Usługa e-learningu
 • Usługa udostępniania danych przestrzennych
 • Usługa udostępniania INSPIRE
 • Usługa geokodowania OpenLS
 • Usługa zgłaszania błędów w danych PZGiK
 • Usługa zarządzania metadanymi

Wartość projektu: 97 266 593,44 zł

Wkład UE: 82 306 991,36 zł

Aktualności

Statystyki

E-usługi

Usługa analiz przestrzennych

Usługa podniesienia jakości danych

Usługa e-learningu

Usługa udostępniania danych przestrzennych

Usługa udostępniania INSPIRE

Usługa geokodowania OpenLS

Usługa zgłaszania błędów do danych PZGiK

Usługa zarządzania metadanymi

Stopień zaawansowania
pozyskiwanych
danych w ramach projektu 99%

1788217 unikalnych wejść na stronę według Google Analytics

3205 zgłoszonych wymagań i uwag do projektu

724

produktów zatwierdzonych

79

produktów w trakcie

29

podpisanych umów

240

użytkowników JIRA

Dla kogo?

Projekt CAPAP skierowany jest zarówno do podmiotów zewnętrznych - korzystających z jego produktów, jak i wewnętrznych - współpracujących przy jego rozwoju. Zasadniczą grupę odbiorców projektu stanowią organy administracji publicznej, wykorzystujące dane przestrzenne. Jednostki te będą mogły weryfikować jakość i spójność swoich danych, wykonywać liczne analizy przestrzenne, a także korzystać z usług udostępniania danych przestrzennych oraz e-learningu. Jednostki, takie jak Ministerstwa, które nie są organami wiodącymi w rozumieniu ustawy o IIP, jednostki podległe poszczególnym organom naczelnym i centralnym, jednostki samorządu terytorialnego (województwa, powiaty, gminy) oraz służby mundurowe i zarządzania kryzysowego do realizacji własnych zadań potrzebują wiarygodnych zasobów informacji przestrzennej. Będą mogły korzystać z usług oferowanych przez CAPAP, co zapewni podniesienie jakości danych oraz przyczyni się do współtworzenia Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

JEDNOSTKI NAUKOWO–BADAWCZE

Jednostki naukowo–badawcze, uczelnie, instytucje kultury, itp., w rezultacie projektu, będą miały ułatwiony dostęp do danych o odniesieniu przestrzennym. Dane te będą mogły zostać wykorzystywane jako wartość dodana na potrzeby badawczo-dydaktyczne podczas wykonywania zadań statutowych czy też prowadzenia prac badawczych lub rozwojowych.

PRZEDSIĘBIORCY

Kolejną grupę odbiorców stanowią Przedsiębiorcy, którzy potrzebują wiarygodnych i aktualnych danych przestrzennych, a także dostępu do analiz przestrzennych i ich wyników, dzięki czemu mogą zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku, rozwinąć oferowane usługi, poprawić jakość oferowanych produktów, itp.

OBYWATELE

Każdy obywatel będzie mógł uzyskać informacje na temat obiektów, zdarzeń i zjawisk, dynamiki ich zmian oraz zależności przestrzennych. Będzie miał również możliwość wykonania analiz przestrzennych, nie tylko na danych płaskich, ale także z wykorzystaniem danych trójwymiarowych, co znacznie ułatwia zrozumienie otaczającej rzeczywistości.

Produkty projektu

W ramach projektu CAPAP opracowane zostaną między innymi dane. Szczególnie istotne dla interesariuszy są modele 3D budynków, w których budynki mają teksturę i zaznaczony kształt dachów (LoD2), a także dane wysokościowe LiDAR oraz cały szereg skalowy map topograficznych i ogólnogeograficznych, które są niezwykle ważnym elementem podkładowym dla wielu opracowań branżowych. Z punktu widzenia użytkownika, kluczowymi produktami projektu są e-usługi. Umożliwią one prowadzenie analiz danych przestrzennych oraz generowanie produktów kartograficznych. Nie mniej istotna jest również rozbudowa infrastruktury sprzętowo-programowej, która zapewni sprawne działanie wszystkich dostarczanych rozwiązań.

E-usługi

Usługa umożliwi potencjalnemu klientowi wykonywanie dynamicznych analiz przestrzennych, zarówno online jak i offline, z wykorzystaniem własnych danych oraz danych od innych podmiotów np. pobranych za pomocą usług WFS. W ramach e-usługi udostępnione zostaną zaawansowane narzędzia analityczne. Uzyskane wyniki analiz można będzie zwizualizować w postaci tekstowej i graficznej oraz stworzyć na ich podstawie mapy tematyczne, czy też opublikować w sieci jako usługi dla innych podmiotów zewnętrznych.

Przykład modułu statystycznego dla MZ

Usługa pozwala na zbudowanie wieloetapowej analizy przestrzennej składającej się z przestrzennych operacji elementarnych realizowanych na zasobach danych użytkowników CAPAP. Tworzenie własnych analiz przy użyciu kreatora oraz ich uruchamiania odbywa się za pośrednictwem Menadżera zasobów:

Panel ANALIZ

Usługa dostępna dla użytkowników CAPAP.

Usługa zapewni możliwość weryfikacji zbiorów danych klientów pod kątem zgodności z wybranymi słownikami i danymi referencyjnymi. Dane sprawdzane będą pod kątem zgodności ze schematami aplikacyjnymi. Wykonywana będzie również kontrola poprawności topologicznej oraz zgodności atrybutowych. Na podstawie przeprowadzonej kontroli klient/użytkownik otrzyma raport, w którym będzie informacja o poprawności lub niezgodnościach we własnych danych (lista wykrytych błędów). Możliwe będzie również nadanie geolokalizacji obiektom we własnych zbiorach danych na podstawie danych referencyjnych udostępnionych w ramach CAPAP.

Usługa pozwalająca na zdefiniowanie schematów kontrolnych (w zakresie semantyki, syntaktyki oraz topologii) dla dowolnego zasobu danych użytkownika.
Tworzenie schematów kontroli odbywa się w panelu administracyjnym:

Panel ADMINISTRACYJNY

Uruchomienie weryfikacji zasobu danych odbywa się z poziomu Menadżera zasobów:

Panel DANE

Platforma e-learningowa zapewni dostęp do systemu interaktywnych szkoleń w zakresie praktycznego wykorzystania danych gromadzonych w PZGiK (Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny), usług danych przestrzennych oraz przeprowadzania zaawansowanych analiz przestrzennych. Każde odbyte szkolenie interaktywne potwierdzone zostanie certyfikatem. Usługa e-learningu udostępniać będzie również materiały szkoleniowe i dydaktyczne. Usługa ta zostanie wdrożona celem podniesienia komfortu korzystania z usług oraz aktywizacji użytkowników.

Platforma e-learning dostępna jest pod adresem:

Moduł e-Learning

Usługa zapewni dostęp do danych przestrzennych gromadzonych w PZGiK (Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny) ma zostać rozszerzona o udostępnianie danych 3D, map topograficznych, tematycznych (w tym map dla niewidomych i słabowidzących) i ogólnogeograficznych oraz nowych zbiorów danych i wyników analiz przestrzennych. Usługa umożliwi przeglądanie tych danych, wyświetlanie ich wraz z legendą, a także nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów. Inną funkcjonalnością będzie pobieranie danych przestrzennych, w tym kopii zbiorów lub ich części oraz wykonywanie zaawansowanych wizualizacji danych w perspektywie 3D. Użytkownik będzie miał również możliwość wyszukiwania udostępnionych zbiorów danych na podstawie opisujących ich metadanych.

Katalog zasobów

Przykładowa aplikacja

Usługa inicjowana jest z poziomu Menedżera zasobów.

Usługa realizowana jest przez następujące komponenty:
– Kreator zasobów z zakresie tworzenia zasobu danych od samego początku poprzez zdefiniowania struktury lub wczytania zbioru z pliku w formatach GIS.
– Kreator aplikacji mapowych w zakresie tworzenie własnych kompozycji mapowych w aplikacji mapowej.
– Kreator kafli rastrowych i wektorowych w zakresie udostępniania zasobu danych użytkownika w postaci usługi kaflowanej w standardzie WMTS.

Usługa zapewni dostęp do zharmonizowanych i w pełni interoperacyjnych zbiorów danych, ma zostać rozszerzona o udostępnianie danych dla tematów załącznika II i III Ustawy o IIP. Wiąże się to również z zapewnieniem narzędzi do harmonizacji zbiorów danych do postaci zgodnej ze specyfikacjami danych INSPIRE oraz udostępnienia ich za pomocą usług danych przestrzennych zgodnie z obowiązującymi standardami.

Usługa zapewnia publikację usług przeglądania i pobierania dla następujących zbiorów danych INSPIRE:

a) GN- Nazwy Geograficzne

ATOM: http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/geosrv/atom_web/atom/NazwyGeograficzne
WFS: http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/geosrv/gn/wfs
WMTS: http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/geosrv/wmsGN/gwc/service/wmts
WMS: http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/geosrv/wmsGN/wms

b) AU PRG – jednostki administracyjne

ATOM: http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/geosrv/atom_web/atom/JednostkiAdministracyjne
WFS: http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/geosrv/auprg/wfs
WMTS: http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/geosrv/wmsAUPRG/gwc/service/wmts
WMS: http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/geosrv/wmsAUPRG/wms

c) AU SHP – jednostki administracyjne

ATOM: http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/geosrv/atom_web/atom/JednostkiAdministracyjne
WFS: http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/geosrv/au/wfs
WMTS: http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/geosrv/wmsAU/gwc/service/wmts
WMS: http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/geosrv/wmsAU/wms

d) CP ZSIN – Działki katastralne

ATOM: http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/geosrv/atom_web/atom/DzialkiKatastralneZSIN
WFS: http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/geosrv/cpzsin/wfs
WMTS: http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/geosrv/wmsCPZSIN/gwc/service/wmts
WMS: http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/geosrv/wmsCPZSIN/wms

e) CP LPIS – Działki katastralne
ATOM: http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/geosrv/atom_web/atom/DzialkiKatastralne
WFS: http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/geosrv/cp/wfs
WMTS: http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/geosrv/wmsCP/gwc/service/wmts
WMS: http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/geosrv/wmsCP/wms

f) TN – Sieć transportu
ATOM: http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/geosrv/atom_web/atom/SieciTransportowe
WFS: http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/geosrv/tn/wfs
WMTS: http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/geosrv/wmsTN/gwc/service/wmts
WMS: http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/geosrv/wmsTN/wms

g) AD – Adresy
ATOM: http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/geosrv/atom_web/atom/Adresy
WFS: http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/geosrv/au/wfs
WMTS: http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/geosrv/wmsAD/gwc/service/wmts
WMS: http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/geosrv/wmsAD/wms

Geokodowanie polega na otrzymaniu współrzędnych obiektu na podstawie wpisanego adresu. Usługa ta zostanie rozszerzona o geokodowanie na podstawie działek ewidencyjnych i nazw geograficznych. Nową funkcjonalnością będzie geokodowanie odwrotne, tzn. otrzymywanie zrozumiałego dla każdego odbiorcy opisu lokalizacji, np. nazwa ulicy z numerem porządkowym, na podstawie wpisanej pary współrzędnych punktu.

Usługa ta jest reprezentowana przez mechanizmy geokodowania, wyszukiwania i identyfikacji danych referencyjnych oraz zasobów danych użytkowników.

a) Funkcja geokodowania dostępna w aplikacji
b) Funkcje wyszukiwania i identyfikacji można uruchomić tworząc zasób typu Mapa wywołując Kreator aplikacji mapowych w Menadżerze zasobów
c) Funkcja Wyszukiwania i identyfikacji danych referencyjnych dostępna w kreatorze aplikacji mapowych gdzie możliwie jest jej dostosowanie do potrzeb użytkowników kreowanej aplikacji
d) Funkcja Wyszukiwania danych użytkownika – System pozwala na utworzenie aplikacji mapowej (w Kreatorze) z funkcją wyszukiwania tematycznych danych użytkownika. Dla dowolnego publicznego zasobu użytkownik może zdefiniować indeks dzięki któremu umożliwi wyszukanie obiektów zasobu danych przy uwzględnieniu wielu atrybutów i mechanizmów pełnotekstowych.

Usługa umożliwi odbiorcom danych zgłaszanie błędów i rozbieżności w zbiorach danych z Centralnego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz pozostałych zbiorach danych PZGiK. Wszelkie błędy, uwagi i sugestie do prezentowanych danych użytkownik będzie mógł zgłosić poprzez specjalnie w tym celu utworzony portal. Możliwe będzie również otrzymanie informacji zwrotnej o statusie przekazanego zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach zgłoszenie będzie podstawą do uruchomienia procedury aktualizacji lub poprawy danych. Usługa ta umożliwi komunikację pomiędzy zgłaszającym błędy a podmiotem odpowiedzialnym za jego obsługę.

Usługa dostępna jest jako opcjonalna funkcja kreowanych aplikacji mapowych i pozwala na zgłoszenie różnych kategorii błędów zarówno do danych referencyjnych jak i zasobów użytkowników CAPAP. Funkcje można uruchomić tworząc zasób typu Mapa wywołując Kreator aplikacji mapowych w Menedżerze zasobów.

a) Przykładowa aplikacja zgłaszania błędów

b) Panel zgłaszającego

c) Panel operatora

d) Panel operatora Czat

Bogaty wachlarz dostępnych narzędzi, pozwalających na pracę z metadanymi, zostanie rozszerzony o elementy wykorzystujące ideę Linked Open Data. Nowe podejście do metadanych zaowocuje lepszą dostępnością metadanych dla szerokiego grona użytkowników. Bezpośrednim efektem prac będzie dostępność metadanych z ogólnodostępnych wyszukiwarek internetowych – bez konieczności korzystania ze specjalnych wyszukiwarek metadanych.

Edytor Metadanych

Walidator metadanych

Usługa WPS 1.0

Dane pozyskiwane w ramach projektu:

 • Modele 3D budynków
 • Dane wysokościowe
 • Mapy cyfrowe
 • Mapy dla niewidomych i słabowidzących

Kontakt


Główny Urząd Geodezji i Kartografii