O nas

Kierunek działań GUGiK


W ciągu ostatnich lat GUGiK stał się inspiratorem działań na rzecz Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (KIIP) na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym.

Realizacja misji Urzędu, polegającej na zapewnieniu skutecznej i efektywnej obsługi obywateli, zapewnieniu dostępu do... czytaj dalej

Odwiedź stronę GUGiK
O nas

Główny Urząd Geodezji i Kartografii, od momentu swojego powstania, skupia się przede wszystkim na efektywnej obsłudze obywateli oraz aktywnie przyczynia się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego, poprzez zapewnienie dostępu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej, jak i współtworzenie nowoczesnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (IIP). Rozwój i obecność technologii informatycznych w każdym aspekcie dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości zaowocowały realizacją, przez Urząd, zaawansowanych i złożonych przedsięwzięć, związanych zarówno z budową systemów teleinformatycznych, jak również realizacją projektów finansowanych ze środków unijnych. W odpowiedzi na zidentyfikowane potrzeby interesariuszy, w zakresie dostępu do informacji przestrzennej, podjęto prace nad realizacją trzech projektów:

 • Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (CAPAP),
 • Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach - Faza II (ZSIN - Faza II),
 • Krajowa Baza Danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (K-GESUT).
Projekty zrealizowane

Aktywność Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, w zakresie zaspokajania potrzeb posiadania wysokiej jakości danych przestrzennych, zaowocowała zrealizowaniem szeregu projektów. Poniżej przedstawione zostały projekty realizowane na przestrzeni ostatnich lat, w ramach działalności GUGiK:

Więcej informacji o zrealizowanych projektach znajdziesz tutaj.

E-usługi

Aktualne działania Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK) skupiają się na systematycznej optymalizacji usług, które umożliwią wszystkim zainteresowanym dostęp do danych gromadzonych w ramach Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (KIIP). Udostępnienie tych danych możliwe będzie dzięki publikacji e-usług, będących efektem prac nad trzema projektami:

 • Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (CAPAP),
 • Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach - Faza II (ZSIN - Faza II),
 • Krajowa Baza Danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (K-GESUT).

Dzięki nim, możliwe będzie m.in.:

 • zwiększenie wykorzystania danych przestrzennych i zharmonizowanych zbiorów danych,
 • publiczne udostępnianie danych,
 • propagowanie idei zgodności systemów i danych,
 • podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie geoinformacji.

W zakresie realizacji i udostępnienia e-usług, priorytetowym działaniem Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, jest usprawnienie działań podejmowanych przez podmioty publiczne za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Więcej informacji o e-usługach znajdziesz tutaj.

Dodatkowe informacje

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

II oś priorytetowa e-administracja i otwarty rząd

Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych

Typ II: Tworzenie lub rozwój usług wewnątrz-administracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych

CAPAP

Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej

wartość

97 266 593 zł

ZSIN - Faza II

Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach

wartość

92 862 034 zł

K-GESUT

Krajowa baza danych geodezynej ewidencji uzbrojenia terenu

wartość

46 496 657 zł

Projekty

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

16 listopada 2015 roku Główny Geodeta Kraju podpisał porozumienie o dofinansowaniu trzech projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC):

 • Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (CAPAP)
 • Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach - Faza II (ZSIN - Faza II)
 • Krajowa Baza Danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (K-GESUT)

Prace koncepcyjne nad zakresem projektów oparte były m.in. o doświadczenia płynące z zakończonych projektów, zrealizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, a także oczekiwań obywateli, przedsiębiorców i administracji publicznej w zakresie dostępu do informacji przestrzennej. Działania podejmowane w ramach prac projektowych stanowią kontynuację zadań zrealizowanych przez GUGiK w poprzednich projektach. Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na wysokiej jakości dane 3D oraz na potrzeby obywateli, przedsiębiorców i administracji publicznej, dotyczące zwiększania wiedzy, kompetencji i umiejętności w zakresie prowadzenia analiz na danych z Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej, prace skoncentrowane są na rozwoju istniejących systemów.

CAPAP Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej

Cel

Zwiększenie stopnia wykorzystania danych przestrzennych przez obywateli, przedsiębiorców i administrację publiczną.

Projekt CAPAP zwiększa dostępność narzędzi, usług oraz zbiorów danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK). Szczególny nacisk położony został na dane 3D oraz mapy cyfrowe, w postaci dostosowanej do prowadzenia analiz przestrzennych. Projekt ma również na celu zwiększenie świadomości i kompetencji użytkowników w zakresie wykorzystania danych przestrzennych w analizach, poprzez prowadzenie szkoleń i programów nauki na odległość (e - learning).

Czy wiesz, że...

Polskę pokrywa około 16 tysięcy arkuszy mapy topograficznej 1 : 10 000. Przygotowanie kolejno takiej liczby map pochłonęłoby 5 lat, 5 miesięcy i 25 dni! Równoczesne generowanie map pozwala na znaczne ograniczenie czasu potrzebnego do ich przygotowania.

ZSIN - FAZA II Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach

Cel

Zwiększenie efektywności pracy urzędów w zakresie rejestrów związanych z nieruchomościami oraz podniesienie poziomu obsługi obywateli i przedsiębiorców związanych z pozyskiwaniem informacji o nieruchomościach.

Realizacja Projektu ZSIN – Faza II przyczyni się do zwiększenia oferowanego wachlarza usług realizowanych przez administrację publiczną, jak również usprawni procesy przez nią realizowane. Spójne i kompletne dane o nieruchomościach, w jednym centralnym repozytorium kopii zbiorów danych EGiB (ewidencja gruntów i budynków), przyczynią się do zapewnienia wiarygodności rejestrów publicznych dotyczących nieruchomości. Dane udostępniane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, dla szerokiej rzeszy odbiorców, to kolejny krok na drodze do zwiększenia stopnia cyfryzacji administracji publicznej.

Czy wiesz, że...

System ZSIN pozwala na sprawne zarządzanie 120 milionami obiektów zgromadzonych w zintegrowanej bazie ZSIN? Każda zmiana wprowadzona w bazie powiatowej jest widoczna w centralnym repozytorium w tym samym dniu.

K-GESUT Krajowa Baza Danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu

Cel

Zbudowanie spójnej, ciągłej przestrzennie bazy danych o sieciach uzbrojenia terenu, poprzez usprawnienie procesów organizacyjnych, technicznych oraz technologicznych.

Działania podejmowane w ramach realizacji projektu K-GESUT skupiają się na poprawie jakości danych dotyczących sieci uzbrojenia terenu, obniżeniu kosztów prowadzenia tych danych, a w efekcie do zwiększenia interoperacyjności usług publicznych.

Czy wiesz, że...

Czy wiesz, że rurociągi, na temat których dane gromadzone są w K-GESUT mają długość ponad 1 miliona kilometrów, tj. wystarczającą do połączenia Ziemi z księżycem dwukrotnie?

E-usługi

Usługi realizowane w ramach trzech projektów.

 

Usługa umożliwi potencjalnemu klientowi wykonywanie dynamicznych analiz przestrzennych, zarówno online jak i offline, z wykorzystaniem własnych danych oraz danych od innych podmiotów np. pobranych za pomocą usług WFS. W ramach e-usługi udostępnione zostaną zaawansowane narzędzia analityczne. Uzyskane wyniki analiz można będzie zwizualizować w postaci tekstowej i graficznej oraz stworzyć na ich podstawie mapy tematyczne, czy też opublikować w sieci jako usługi dla innych podmiotów zewnętrznych.

Przykład modułu statystycznego dla MZ

Usługa pozwala na zbudowanie wieloetapowej analizy przestrzennej składającej się z przestrzennych operacji elementarnych realizowanych na zasobach danych użytkowników CAPAP. Tworzenie własnych analiz przy użyciu kreatora oraz ich uruchamiania odbywa się za pośrednictwem Menadżera zasobów:

Panel ANALIZ

Usługa dostępna dla użytkowników CAPAP.

Usługa zapewni możliwość weryfikacji zbiorów danych klientów pod kątem zgodności z wybranymi słownikami i danymi referencyjnymi. Dane sprawdzane będą pod kątem zgodności ze schematami aplikacyjnymi. Wykonywana będzie również kontrola poprawności topologicznej oraz zgodności atrybutowych. Na podstawie przeprowadzonej kontroli klient/użytkownik otrzyma raport, w którym będzie informacja o poprawności lub niezgodnościach we własnych danych (lista wykrytych błędów). Możliwe będzie również nadanie geolokalizacji obiektom we własnych zbiorach danych na podstawie danych referencyjnych udostępnionych w ramach CAPAP.

Usługa pozwalająca na zdefiniowanie schematów kontrolnych (w zakresie semantyki, syntaktyki oraz topologii) dla dowolnego zasobu danych użytkownika.
Tworzenie schematów kontroli odbywa się w panelu administracyjnym:

Panel ADMINISTRACYJNY

Uruchomienie weryfikacji zasobu danych odbywa się z poziomu Menadżera zasobów:

Panel DANE

Platforma e-learningowa zapewni dostęp do systemu interaktywnych szkoleń w zakresie praktycznego wykorzystania danych gromadzonych w PZGiK (Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny), usług danych przestrzennych oraz przeprowadzania zaawansowanych analiz przestrzennych. Każde odbyte szkolenie interaktywne potwierdzone zostanie certyfikatem. Usługa e-learningu udostępniać będzie również materiały szkoleniowe i dydaktyczne. Usługa ta zostanie wdrożona celem podniesienia komfortu korzystania z usług oraz aktywizacji użytkowników.

Platforma e-learning dostępna jest pod adresem:

Moduł e-Learning

Usługa zapewni dostęp do danych przestrzennych gromadzonych w PZGiK (Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny) ma zostać rozszerzona o udostępnianie danych 3D, map topograficznych, tematycznych (w tym map dla niewidomych i słabowidzących) i ogólnogeograficznych oraz nowych zbiorów danych i wyników analiz przestrzennych. Usługa umożliwi przeglądanie tych danych, wyświetlanie ich wraz z legendą, a także nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów. Inną funkcjonalnością będzie pobieranie danych przestrzennych, w tym kopii zbiorów lub ich części oraz wykonywanie zaawansowanych wizualizacji danych w perspektywie 3D. Użytkownik będzie miał również możliwość wyszukiwania udostępnionych zbiorów danych na podstawie opisujących ich metadanych.

Katalog zasobów

Przykładowa aplikacja

Usługa inicjowana jest z poziomu Menedżera zasobów.

Usługa realizowana jest przez następujące komponenty:
– Kreator zasobów z zakresie tworzenia zasobu danych od samego początku poprzez zdefiniowania struktury lub wczytania zbioru z pliku w formatach GIS.
– Kreator aplikacji mapowych w zakresie tworzenie własnych kompozycji mapowych w aplikacji mapowej.
– Kreator kafli rastrowych i wektorowych w zakresie udostępniania zasobu danych użytkownika w postaci usługi kaflowanej w standardzie WMTS.

Usługa zapewni dostęp do zharmonizowanych i w pełni interoperacyjnych zbiorów danych, ma zostać rozszerzona o udostępnianie danych dla tematów załącznika II i III Ustawy o IIP. Wiąże się to również z zapewnieniem narzędzi do harmonizacji zbiorów danych do postaci zgodnej ze specyfikacjami danych INSPIRE oraz udostępnienia ich za pomocą usług danych przestrzennych zgodnie z obowiązującymi standardami.

Usługa zapewnia publikację usług przeglądania i pobierania dla następujących zbiorów danych INSPIRE:

a) GN- Nazwy Geograficzne

ATOM: http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/geosrv/atom_web/atom/NazwyGeograficzne
WFS: http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/geosrv/gn/wfs
WMTS: http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/geosrv/wmsGN/gwc/service/wmts
WMS: http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/geosrv/wmsGN/wms

b) AU PRG – jednostki administracyjne

ATOM: http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/geosrv/atom_web/atom/JednostkiAdministracyjne
WFS: http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/geosrv/auprg/wfs
WMTS: http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/geosrv/wmsAUPRG/gwc/service/wmts
WMS: http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/geosrv/wmsAUPRG/wms

c) AU SHP – jednostki administracyjne

ATOM: http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/geosrv/atom_web/atom/JednostkiAdministracyjne
WFS: http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/geosrv/au/wfs
WMTS: http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/geosrv/wmsAU/gwc/service/wmts
WMS: http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/geosrv/wmsAU/wms

d) CP ZSIN – Działki katastralne

ATOM: http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/geosrv/atom_web/atom/DzialkiKatastralneZSIN
WFS: http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/geosrv/cpzsin/wfs
WMTS: http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/geosrv/wmsCPZSIN/gwc/service/wmts
WMS: http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/geosrv/wmsCPZSIN/wms

e) CP LPIS – Działki katastralne
ATOM: http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/geosrv/atom_web/atom/DzialkiKatastralne
WFS: http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/geosrv/cp/wfs
WMTS: http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/geosrv/wmsCP/gwc/service/wmts
WMS: http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/geosrv/wmsCP/wms

f) TN – Sieć transportu
ATOM: http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/geosrv/atom_web/atom/SieciTransportowe
WFS: http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/geosrv/tn/wfs
WMTS: http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/geosrv/wmsTN/gwc/service/wmts
WMS: http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/geosrv/wmsTN/wms

g) AD – Adresy
ATOM: http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/geosrv/atom_web/atom/Adresy
WFS: http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/geosrv/au/wfs
WMTS: http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/geosrv/wmsAD/gwc/service/wmts
WMS: http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/geosrv/wmsAD/wms

Geokodowanie polega na otrzymaniu współrzędnych obiektu na podstawie wpisanego adresu. Usługa ta zostanie rozszerzona o geokodowanie na podstawie działek ewidencyjnych i nazw geograficznych. Nową funkcjonalnością będzie geokodowanie odwrotne, tzn. otrzymywanie zrozumiałego dla każdego odbiorcy opisu lokalizacji, np. nazwa ulicy z numerem porządkowym, na podstawie wpisanej pary współrzędnych punktu.

Usługa ta jest reprezentowana przez mechanizmy geokodowania, wyszukiwania i identyfikacji danych referencyjnych oraz zasobów danych użytkowników.

a) Funkcja geokodowania dostępna w aplikacji
b) Funkcje wyszukiwania i identyfikacji można uruchomić tworząc zasób typu Mapa wywołując Kreator aplikacji mapowych w Menadżerze zasobów
c) Funkcja Wyszukiwania i identyfikacji danych referencyjnych dostępna w kreatorze aplikacji mapowych gdzie możliwie jest jej dostosowanie do potrzeb użytkowników kreowanej aplikacji
d) Funkcja Wyszukiwania danych użytkownika – System pozwala na utworzenie aplikacji mapowej (w Kreatorze) z funkcją wyszukiwania tematycznych danych użytkownika. Dla dowolnego publicznego zasobu użytkownik może zdefiniować indeks dzięki któremu umożliwi wyszukanie obiektów zasobu danych przy uwzględnieniu wielu atrybutów i mechanizmów pełnotekstowych.

Usługa umożliwi odbiorcom danych zgłaszanie błędów i rozbieżności w zbiorach danych z Centralnego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz pozostałych zbiorach danych PZGiK. Wszelkie błędy, uwagi i sugestie do prezentowanych danych użytkownik będzie mógł zgłosić poprzez specjalnie w tym celu utworzony portal. Możliwe będzie również otrzymanie informacji zwrotnej o statusie przekazanego zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach zgłoszenie będzie podstawą do uruchomienia procedury aktualizacji lub poprawy danych. Usługa ta umożliwi komunikację pomiędzy zgłaszającym błędy a podmiotem odpowiedzialnym za jego obsługę.

Usługa dostępna jest jako opcjonalna funkcja kreowanych aplikacji mapowych i pozwala na zgłoszenie różnych kategorii błędów zarówno do danych referencyjnych jak i zasobów użytkowników CAPAP. Funkcje można uruchomić tworząc zasób typu Mapa wywołując Kreator aplikacji mapowych w Menedżerze zasobów.

a) Przykładowa aplikacja zgłaszania błędów

b) Panel zgłaszającego

c) Panel operatora

d) Panel operatora Czat

Bogaty wachlarz dostępnych narzędzi, pozwalających na pracę z metadanymi, zostanie rozszerzony o elementy wykorzystujące ideę Linked Open Data. Nowe podejście do metadanych zaowocuje lepszą dostępnością metadanych dla szerokiego grona użytkowników. Bezpośrednim efektem prac będzie dostępność metadanych z ogólnodostępnych wyszukiwarek internetowych – bez konieczności korzystania ze specjalnych wyszukiwarek metadanych.

Edytor Metadanych

Walidator metadanych

Usługa WPS 1.0

Usługa zapewni narzędzia do publikowania informacji na temat średnich cen transakcyjnych nieruchomości, jako opracowań tematycznych w postaci map cyfrowych opracowywanych na podstawie danych RCiWN (Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości), danych statystycznych oraz danych z PZGiK (Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny). Usługa umożliwi przeglądanie map opracowanych na podstawie zadanych przez odbiorcę usługi kryteriów (np. rodzaj użytku, zakres cen, jednostka podziału terytorialnego, liczba transakcji i in.).

Portal Średnich Cen Transakcyjnych:
https://zsin.gugik.gov.pl/PortalSCT/
https://zsin2.gugik.gov.pl/PortalSCT/

Usługa umożliwi przetwarzanie danych z Centralnego Repozytorium ZSIN (CR ZSIN). Możliwe będzie wykonanie analizy przestrzennej na potrzeby podmiotów włączonych do ZSIN, w oparciu o dane z CR ZSIN, dane Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i dane innych rejestrów publicznych włączonych do ZSIN.

ZSIN Portal:
https://zsin.gugik.gov.pl/ZSINPortal/
https://zsin2.gugik.gov.pl/ZSINPortal/

Usługa ma na celu zautomatyzowanie procesu przekazywania wybranych informacji z aktów notarialnych od notariuszy do starostw powiatowych i organów administracji publicznej. Będzie wspierać również automatyzację procesów aktualizacji rejestrów włączonych do ZSIN oraz elektroniczne transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości.

ZSIN Portal:
https://zsin.gugik.gov.pl/ZSINPortal/
https://zsin2.gugik.gov.pl/ZSINPortal/

Usługa umożliwi ocenę integralności i spójności danych ewidencji gruntów i budynków poprzez udostępnianie statystyk jakościowych i ilościowych w postaci raportów i map na podstawie zadanych przez użytkownika kryteriów.

ZSIN Portal:
https://zsin.gugik.gov.pl/ZSINPortal/
https://zsin2.gugik.gov.pl/ZSINPortal/

Usługa umożliwi przekazywanie w formie dokumentów elektronicznych zawiadomień o zmianach danych dokonywanych w poszczególnych rejestrach publicznych, mających znaczenie dla innych rejestrów publicznych włączonych do ZSIN.
W efekcie usługa wesprze automatyzację i optymalizację integracji i harmonizacji rejestrów publicznych włączonych do ZSIN, z innymi rejestrami publicznymi mającymi znaczenie dla ww. rejestrów. Usługa umożliwi również przeglądanie danych z innych rejestrów w celu weryfikacji poprawności danych.Webowa aplikacja klienta brokera:
https://zsin.gugik.gov.pl/WAKB/
https://zsin2.gugik.gov.pl/WAKB/

Usługa umożliwi stały dostęp do danych dotyczących sieci uzbrojenia terenu z krajowej bazy GESUT. Dane udostępniane będą w postaci subskrypcji spersonalizowanej dla konkretnego odbiorcy – tzn. usługi kompozycji danych przekazywane będą w sposób dostosowany do potrzeb odbiorcy usługi (np. jako udostępnienie usługi lub przekazywanie pliku z danymi w ustalonym formacie i uzgodnionej częstotliwości zdefiniowanej przez użytkownika). W przypadku, gdy odbiorca usługi zidentyfikuje rozbieżność pomiędzy stanem rzeczywistym a prezentowanymi danymi, będzie miał możliwość zgłoszenia błędów.

Usługa dostępna z poziomu Menedżera zasobów gdzie użytkownik (pracownik GUGIK) może utworzyć dedykowaną aplikację mapową, w której zostaną zdefiniowane szczegółowe parametry kompozycji bazujące na usłudze przeglądania i analiz KGESUT – opublikowanej na podstawie danych referencyjnych systemu dziedzinowego.
Opracowana aplikacja może implementować usługę zgłaszania błędów.

Przykładowa aplikacja utworzona dla Miasta Włodawa

Usługa, w zależności od potrzeb i możliwości użytkowników, umożliwi przygotowanie kompozycji dla ograniczonego terytorialnie zestawu danych przestrzennych o sieciach uzbrojenia terenu. Usługa zapewni również dostęp do tematycznych opracowań w postaci cyfrowych map infrastruktury technicznej sieci uzbrojenia terenu. W przypadku, gdy odbiorca usługi zidentyfikuje rozbieżność pomiędzy stanem rzeczywistym a prezentowanymi danymi, będzie miał możliwość zgłoszenia błędów.

Usługa dostępna z poziomu Menedżera zasobów gdzie użytkownik (pracownik GUGIK) może utworzyć dedykowaną aplikację mapową, w której zostaną zdefiniowane szczegółowe parametry kompozycji bazujące na usłudze przeglądania i analiz KGESUT – opublikowanej na podstawie danych referencyjnych systemu dziedzinowego.
Opracowana aplikacja może implementować usługę zgłaszania błędów.

Przykładowa aplikacja utworzona dla Miasta Włodawa

Usługa umożliwi odbiorcom uzyskanie informacji czy dana nieruchomość lub grupa nieruchomości posiada dostęp do sieci uzbrojenia terenu oraz o parametrach dostępnych sieci. Usługa pozwoli także na określenie odległości wskazanego obszaru do najbliższych sieci uzbrojenia terenu, z podaniem ich parametrów technicznych. Dodatkowo będzie także możliwe wyszukanie na wskazanym obszarze działek ewidencyjnych położonych w zadanej odległości od sieci uzbrojenia terenu. W przypadku gdy odbiorca usługi zidentyfikuje rozbieżność pomiędzy stanem rzeczywistym a prezentowanymi danymi, będzie miał możliwość zgłoszenia błędów. Usługa umożliwi również weryfikację własnych zbiorów danych przez przedsiębiorców i podmioty administracji publicznej w zakresie zgodności z danymi z krajowej bazy GESUT.

Usługa dostępna z poziomu Menedżera zasobów gdzie użytkownik (pracownik GUGIK) może utworzyć dedykowaną aplikację mapową, w której zostaną zdefiniowane szczegółowe parametry kompozycji bazujące na usłudze przeglądania i analiz KGESUT – opublikowanej na podstawie danych referencyjnych systemu dziedzinowego oraz uruchmi funkcje:
Wyszukiwania najbliższych obiektów KGESUT
Wyszukiwania działek ewidencyjnych wchodzących w relację przestrzenną z obiektami KGESUT.

Opracowana aplikacja może implementować usługę zgłaszania błędów.

Przykładowa aplikacja utworzona dla Miasta Włodawa

Usługa umożliwi odbiorcom pozyskanie informacji o stopniu zgodności danych w zakresie sieci uzbrojenia terenu z modelem danych powiatowej bazy GESUT. W szczególności usługa umożliwi Starostom/Prezydentom Miast pozyskanie informacji o stopniu poprawności i spójności danych zgromadzonych w powiatowej bazie GESUT z przyjętym modelem danych. Przedsiębiorcy będą mieli możliwość pozyskania informacji o stopniu poprawności i spójności tworzonych przez nich zbiorów danych w związku z zakładaniem powiatowej bazy GESUT, z przyjętym modelem danych. Na podstawie pozyskanych informacji na temat zgodności danych dotyczących sieci uzbrojenia terenu dysponenci danych będą mieli możliwość podjęcia działań związanych z podniesieniem jakości danych, w tym zwiększenia zgodności i spójności danych.

Webowa Aplikacja Kontrolna GESUT:
WAK GESUT

Backend z którego korzysta WAK GESUT oraz System Zarządzania K-GESUT:
BACKEND
BACKEND GEOSERVER

Dane

opracowujemy

300 TB

danych przestrzennych

biała strzałka w prawo

przetwarzamy

500 TB

danych

pochodzących ze źródeł
zewnętrznych

dowiedz się więcej


 • Dane GESUT Dane o obiektach sieci uzbrojenia terenu.

 • Modele 3D budynków Przestrzenne modele 3D budynków dla obszaru całego kraju.

 • Dane EGiB Ewidencja gruntów i budynków.

 • Dane wysokościowe Dane wysokościowe w technologii lotniczego skanowania laserowego (LiDAR) wraz z opracowaniem produktów pochodnych.

 • Opracowania kartograficzne Nowoczesne i aktualne cyfrowe mapy topograficzne, tematyczne i ogólnogeograficzne, generowane na podstawie danych PZGiK.

 • Mapy dla niewidomych i słabowidzących Mapy z wykorzystaniem biblioteki znaków dotykowych i pisma "Braille'a".

Infrastruktura

Wykorzystywana w ramach trzech projektów

Minimalny projektowany poziom dostępności infrastruktury w roku:

99,5%

Planowany czas odzyskania funkcjonalności po awarii i najstarszego punktu odzyskiwania sprzed awarii:

poniżej 4h serwer
PaaS
diagram przedstawiający schemat architektury PaaS

Węzeł

Baza Danych

IaaS
 • CPU łącznie min.: 500 rdzeni Intel
 • Wirtualizacja LAN
 • Wirtualizacja SAN
 • Redundancja infrastruktury
 • Sieć szkieletowa o przepustowości min. 10 Gbps
 • Urządzenia równoważenia obciążenia
 • Urządzenia bezpieczeństwa typu firewall
niebieska strzałka skierowana w górę niebieska strzałka skierowana w górę niebieska strzałka skierowana w górę serwer serwer serwer server server server

38 sprzętowych serwerów (każdy ma min 6 rdzeni)

Łącznie min. 20 TB RAM

Chmura

niebieski symbol chmury
 • 4 wydajne macierze dyskowe dostępu blokowego
 • macierze NAS
 • oprogramowanie do nadzoru dostępu do zasobów

Co osiągnęliśmy?

Dotychczasowe postępy w poszczególnych obszarach prac

Meta symbol chceck
Start


100%

dane

100%

infrastruktura

100%

e-usługi

100%

organizacja

Kontakt


Główny Urząd Geodezji i Kartografii